Skip links

RODZAJE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Nawierzchnie asfaltowe cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Jak wynika z danych GDDKiA, w 2020 roku przybyło w naszym kraju aż 64 km dróg bitumicznych. Możemy podzielić je na kilka rodzajów, w zależności od konstrukcji, rodzajów materiałów, czy też zdolności do przenoszenia obciążeń. Poznaj rodzaje nawierzchni asfaltowych i sprawdź, czym się charakteryzują!

CZYM SĄ NAWIERZCHNIE ASFALTOWE?

Nawierzchnie asfaltowe to utwardzone nawierzchnie, powstałe z mieszanki mineralno-asfaltowej. Składa się ona głównie z kruszyw, lepiszcza, wypełniacza, a także innych dodatków. Jako materiał budowlany, mieszanka mineralno-asfaltowa podlega systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Producent tego typu mieszanki jest więc zobowiązany do przeprowadzenia wstępnych badań na podstawie normy PN-EN 13108-20, a także badań próbek, wstępnej inspekcji i prowadzenia zakładowej kontroli produkcji. 

Kładzenie asfaltu jest skomplikowanym procesem, wymagającym przygotowania odpowiedniej mieszanki, ale także jej prawidłowego nałożenia. Układanie asfaltu pozostawia się odpowiednim, profesjonalnym firmom, które charakteryzują się profesjonalizmem i rzetelnością. Asfaltowanie składa się z kilku etapów, jest to m.in. ocena wizualna mieszanki, wylewanie asfaltu, a także jego zagęszczanie i nadanie odpowiedniej szorstkości. Na samym końcu należy posypać nawierzchnię kruszywem, bowiem zabieg ten zwiększa wytrzymałość drogi, a co za tym idzie — wpływa także na bezpieczeństwo jazdy.

RODZAJE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Nawierzchnie asfaltowe możemy podzielić na kilka rodzajów, biorąc pod uwagę m.in. ich odkształcalność. Wyróżnia się:

  • nawierzchnie sztywne — ich konstrukcja odkształca się sprężyście pod wpływem działania wszelkich obciążeń, wśród tego typu nawierzchni wyróżnić możemy np. nawierzchnie z betonu cementowego,
  • nawierzchnie półsztywne — są to nawierzchnie na podbudowie, 
  • nawierzchnie podatne — ich konstrukcja odkształca się plastycznie pod wpływem działania wszelkich obciążeń, są to m.in. brukowce, a także nawierzchnie tłuczniowe. 

W Europie zdecydowaną większość dróg stanowią nawierzchnie podatne. Co ważne, nawierzchnie asfaltowe możemy także podzielić ze względu na rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej. Wyróżniamy:

  • beton asfaltowy — norma PN-EN 13108-1, jest to zdecydowanie najczęściej stosowany rodzaj mieszanki, posiada klinującą się strukturę, składa się z grubego, łamanego kruszywa, związanego mastyksem, czyli naturalną żywicą, 
  • asfalt lany — norma PN-EN 13108-6, jest produkowany i wbudowywany na gorąco, charakteryzuje się zawartością lepiszcza asfaltowego powyżej 6%, wysoką zawartością wypełniacza, a także piasku, 
  • asfalt porowaty — norma PN-EN 13108-7, ten rodzaj stosowany jest na szeroką skalę m.in. we Włoszech, Australii, czy Japonii, posiada otwartą strukturę, dużą zawartość grubego kruszywa oraz niską zawartość frakcji piaskowej i wypełniacza, 
  • mastyks grysowy — norma PN-EN 13108-5, jest to mieszanka o dużej zawartości grysów, która zawiera stabilizator mastyksu, charakteryzuje się szczelnością, wykorzystywana jest głównie jako warstwa ścieralna, rzadziej jako warta wiążąca, posiada niewielką ilość piasku i dodatku adhezyjnego, 
  • beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (BBTM) — norma PN-EN 13108-2, mieszankę zalicza się do nawierzchni redukujących hałas, jej kruszywo posiada nieciągłe uziarnienie.

W budowie dróg wykorzystuje się każdą z tych mieszanek. Jeśli roboty drogowe to temat, który Cię interesuje — koniecznie sprawdź nasze pozostałe artykuły, wszystkie dostępne na naszym blogu.

Skomentuj wpis